අපගේ ජංගම යෙදුම සමඟ ඔබගේ ගිණුම සම්බන්ධ කරන්න

ඔබේ MT2 platform එක, ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සමඟ සම්බන්ධ කර ඔබේ වෙළඳ ගිණුමට ක්ෂණික ප්‍රවේශය ක් ලබා ගන්න!

ඔබේ වෙළඳ කාර්ය සාධනය, ඉතිහාසික සංඛ්‍යාලේඛන නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ඔබේ MT2 platform එක ආරම්භ කිරීමට / විරාම කිරීමට (pause) ඔබට හැකි වේ.

Google-Play Apple-Store

සරල පියවර තුනකින් ඔබගේ ගිණුම අධීක්ෂණය කරන්න

1. භාගත කරන්න

මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබගේ ජංගම උපාංගයට

2. ඇතුල් වන්න

ඔබගේ අපේක්ෂිත ගිනුමෙහි QR කේතය ස්කෑන් කරන්න

3. අධීක්ෂණය

ඔබගේ ගිණුම සිට සැබෑ කාලය මත ඔබගේ ජංගම උපාංගයට

MT2 යෙදුම් මාර්ගෝපදේශය පරීක්ෂා කරන්න මෙතැන ක්ලික් කිරීමෙන්